Ik zoek hulpPrivacyverklaring

Privacyverklaring

Het Psychiatrisch Expertise Centrum, gevestigd aan Hamburgerweg 137 3851 EJ Ermelo

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Psychiatrisch Expertise Centrum

Hamburgerweg 137

3851 EJ Ermelo

(0)85–822825

Jeroen Terpstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Psychiatrisch Expertise Centrum. Hij is te bereiken via j.terpstra@psychiatrischexpertisecentrum.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Psychiatrisch Expertise Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u, al dan niet via een tussenpersoon, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die (voor) u actief (worden) verstrekt. Bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als u bent aangemerkt als (potentiële) patiënt, verwerkt het Psychiatrisch Expertise Centrum mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • seksuele leven;
 • gezondheid;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • andere, voor diagnose, overleg of behandeling relevante, informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychiatrisch Expertise Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Overleg, diagnose of behandeling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om declaraties te kunnen doen.
 • Het Psychiatrisch Expertise Centrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Psychiatrisch Expertise Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychiatrisch Expertise Centrum) tussen zit.

Het Psychiatrisch Expertise Centrum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Apple computers, Apple tablets en Apple telefoons, altijd voorzien van de meest recente besturingssystemen (OSX, iOS);
 • Voor het verzamelen en beheer van persoonsgegevens t.b.v. het versturen van informatie en nieuwsbrieven: Mailchimp.com;
 • Voor het hosten van de website en het e-mailverkeer: Tilaa, Google Gmail, WordPress en verschillende plugins.

Wij werken, voor zover realistisch, uitsluitend met de meest recente software versies en zorgen voor onmiddelijke ‘patching’ bij gebleken mogelijke privacylekken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychiatrisch Expertise Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychiatrisch Expertise Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Psychiatrisch Expertise Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychiatrisch Expertise Centrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beeldvormende psychiatrische diagnostiek

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychiatrisch Expertise Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@psychiatrischexpertisecentrum.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Psychiatrisch Expertise Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychiatrisch Expertise Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@psychiatrischexpertisecentrum.nu.