Ik zoek hulpVerwijzers

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is er voor behandelingen op het gebied van traumaverwerking, persoonlijkheidsstoornissen én voor snelle, hoogwaardige en dicht-bij-de-patiënt diagnoses.

Met visie en innovatie levert het Psychiatrisch Expertise Centrum een bijdrage aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Ben je huisarts, POH-er of medewerker van een zorginstelling?

Wij zijn te vinden op Zorgdomein.
Wil je direct met ons in contact komen? Bel dan naar 088 – 822 82 50 of e-mail ons.

Wat wij bieden

Diagnostiek & behandeladvies

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is een voorloper op het gebied van diagnostiek en advies. Met hoogstaande in house ontwikkelde technologie brengen we diagnostiek dicht bij de patiënt, én leveren -desgewenst binnen 24 uur- een werkdiagnose en behandeladvies. Aansluitend aanmelden voor behandeling bij het Psychiatrisch Expertise Centrum is uiteraard ook mogelijk.

Traumabehandeling

Het Psychiatrisch Expertise Centrum is hét kenniscentrum voor trauma gerelateerde diagnoses en behandelingen. We zijn er voor kortlopende als intensieve trajecten, voor enkelvoudige en complexe traumatisering, maar ook voor een eerste beoordeling.

Consultatie & minder complexe SGGZ

Voor collegiaal overleg in brede zin kunt u bij Psychiatrisch Expertise Centrum terecht. Hebt u, als huisarts bijvoorbeeld, de indruk dat er meer speelt bij de hulpvraag van uw patiënt? Zijn de behandelingen uit de Basis GGZ (nét) niet toereikend gebleken? Of heeft u als tweedelijns professional een bijzondere casus aan de hand? Voor alle vragen of uitdagende gevallen (zowel complexe als minder complex) kunt u bij onze specialisten terecht.

Psychologische/psychotherapeutische behandelingen

Voor diagnostiek en behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ voor volwassenen kun je bij het Psychiatrisch Expertise Centrum terecht. Primair zijn we gericht op de behandeling van traumagerelateerde klachten, stemmings- en angstklachten, psychotische klachten, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Onze behandelmethodes bestaan onder andere uit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Ter ondersteuning van de behandeling werken we met e-health. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-health platformen Therapieland en Embloom. In overleg wordt besloten of de behandeling face-to-face, blended of volledig online plaatsvindt. Ouderenzorg, eetstoornissen en verslavingszorg liggen minder binnen ons expertise-gebied.

Farmacotherapie

Kort gezegd is Farmacotherapie ‘behandelen met pillen’. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. In diverse organen in uw lichaam worden stoffen aangemaakt. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan deze storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen. Gebruik van medicatie kan de werking van andere therapieën versterken en verbeteren. Daarom wordt medicatie vaak gecombineerd met andere therapieën. 

orden voorgeschreven, kijkt de arts vooraf goed naar de juiste dosis, het effect, de mogelijke bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Ook wordt bij het voorschrijven rekening gehouden met eventuele lichamelijke aandoeningen en/of gebruik van andere medicijnen.

Visie

Traditioneel bestaat een psychiatrisch onderzoek uit een vraaggesprek tussen patiënt en hulpverlener. In het verslag van dit gesprek, dat in het dossier wordt opgenomen, wordt een beeld geschetst van het gesprek, de antwoorden die zijn gegeven en hoe het contact verliep. Deze werkwijze kent een aantal problemen

Zo’n geschreven verslag, hoe deskundig ook, is altijd subjectief. Omdat bij het beoordelen van psychiatrische problemen de wijze waarop de antwoorden zijn gegeven én de wijze waarop de vragen werden gesteld van minstens even groot belang zijn als de vragen en antwoorden zelf, is de rol van de hulpverlener van grote invloed. Omdat het voor de hulpverlener schier onmogelijk is de betekenis van zijn eigen rol volledig te overzien, en omdat het gesprek nooit objectief te reconstrueren valt, gebeurt het niet zelden dat een eindverantwoordelijke (psychiater) of andere behandelaar zich, op enig moment, genoodzaakt ziet het psychiatrisch onderzoek (deels) over te doen.

Daarnaast ontbreekt door deze werkwijze een objectieve momentopname waarop behandelaars, verantwoordelijken en experts te allen tijde kunnen teruggrijpen, en daarbij andere, nieuwe observaties kunnen doen dan aanvankelijk door de hulpverlener. Het bemoeilijkt hen hierdoor bovendien om weg te blijven van subjectieve interpretaties en aannames.

De traditionele werkwijze, kortom, kan efficiënter, sneller en beter.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is bezig met een onstuitbare omwenteling. Steeds nadrukkelijker wordt de waarde zichtbaar van kleinschalige zorg, dicht bij de patiënt. Liefst in de wijk, bij de huisarts en steeds vaker zelfs bij de patiënt thuis.

Gegeven de genoemde inefficiëntie heeft deze, op zichzelf kwaliteitsverhogende, omwenteling waarbij de diagnostisch expert (psychiater) steeds vaker op pad moet, een aanzienlijke kostenverhogend effect. Nog afgezien van de beperkte beschikbaarheid van zulke experts.

In het licht van deze problematiek ontwikkelde psychiater, ondernemer en innovator Jeroen Terpstra een Diagnostische Camera. Vanuit de overtuiging dat video ondersteunde diagnostiek een enorme bijdrage kan leveren aan de efficiëntie (en kwaliteit) van psychiatrische diagnoses.

Beeldvormende diagnostiek

Psychiatrische diagnostiek met de kennis van nu en de techniek van morgen.

In tegenstelling tot somatische (fysieke) klachten wordt bij het stellen van psychiatrische diagnoses te weinig gebruik gemaakt van objectieve beeldvorming (röntgenfoto, echo, MRI-scan). Maar dankzij nieuwe technieken kan ook bij psychiatrische diagnostiek veel aan kwaliteit en snelheid gewonnen worden.

Natuurlijk: bij veel somatische klachten levert een scan, foto of diagram informatie op die door louter kijken, voelen en luisteren onontdekt zou blijven. Iets dat bij psychische klachten aanzienlijk lastiger is. Toch heeft ook de psychiatrische diagnostiek baat bij een aantal aspecten die objectieve beeldvorming mogelijk maakt:

  • Er is altijd een onveranderlijke momentopname beschikbaar (die als basis kan dienen om voortgang te beoordelen of een objectievere second opinion mogelijk maakt).
  • De diagnostisch expert kan op afstand blijven.
  • Er treed geen vervorming op tijdens informatie-overdracht.

Door de inzet van specifiek voor dit doel in house ontwikkelde videotechnieken introduceren wij zulke objectieve beeldvorming ook in de psychiatrie. Dit maakt de diagnostiek van het Psychiatrisch Expertise Centrum, in vergelijking met de gangbare praktijk, efficiënter, sneller én van een hogere kwaliteit.

De kracht van beeldvormende diagnostiek

Bij de beeldvormende diagnostiek wordt het gebied van het lichaam van de patiënt in beeld gebracht waar de klachten vermoedelijk vandaan komen. De eerder genoemde röntgenfoto, de MRI-Scan en de echo zijn bekende voorbeelden.

Dat gaat doorgaans zo: iemand komt bij de dokter, bijvoorbeeld met een pijnlijke pols. Na een kort gesprek vermoedt de dokter dat de pols wel eens gebroken zou kunnen zijn. Hij stelt voor om een röntgenfoto te laten maken om te kunnen vaststellen of dat ook zo is. Bij twijfel kan de dokter een andere specialist laten meekijken naar dezelfde foto. Mocht na verloop van de behandeling de pijn onvoldoende zijn verdwenen kan diezelfde foto nogmaals bekeken worden om te zien of er mogelijk iets over het hoofd gezien is.

Werkwijze met diagnostische camera

Bij de beeldvormende diagnostiek van het Psychiatrisch Expertise Centrum is in essentie niet anders. Tijdens een intake-gesprek op locatie (thuis of bij de huisarts) tussen speciaal getraind diagnostisch medewerker en patiënt wordt, uiteraard vooraf aangekondigd en alleen met toestemming, gebruik gemaakt van de Diagnostische Camera.

Dit werkt grofweg volgens dezelfde principes als de röntgenfoto. In plaats van een foto wordt er een korte filmopname gemaakt. Gedurende het begin van het intake-gesprek vormt de interviewer een idee over een verklaring voor de klachten van de patiënt: de werkdiagnose. De camera is dan uit.

Er volgt een kort gesprek (maximaal tien minuten) dat wordt opgenomen met de Diagnostische Camera. Dit is erop gericht de symptomen te registreren die voor de diagnose van belang zijn. En omdat het voor de beoordeling minstens zo belangrijk is te weten hóe een vraag wordt gesteld en hóe er antwoord wordt gegeven, registreert de camera zowel patiënt als interviewer. Dit resulteert in het diagnostisch filmfragment.

Het gaat zo

1.

Opname Diagnostisch Filmfragment

Nadat toestemming is verleend wordt een kort filmfragment opgenomen. Hiermee worden de symptomen zo duidelijk mogelijk in beeld gebracht.

2.

Gesprekspartners komen in beeld

De Diagnostische Camera registreert zowel patiënt als de interviewer. Niet alleen wát gezegd wordt is van belang, maar hóe iets gezegd wordt is net zo belangrijk.

3.

Beelden worden samengevoegd

Om de interactie precies vast te leggen voegt de Diagnostische Camera de beelden van patiënt en interviewer automatisch samen tot één diagnostisch filmfragment.

4.

De expert beoordeelt

Het diagnostisch filmfragment wordt automatisch geüpload en vervolgens beoordeeld door de expert die er, samen met alle andere informatie, een (werk)diagnose mee opstelt.

5.

Fragment toegevoegd aan dossier

De Diagnostische Camera voegt het diagnostisch filmfragment automatisch toe aan het patiëntendossier (EPD). Zo kan het te allen tijde dienen als referentie.
Ook voor eventuele second opinions.

6.

Fragment en dossier zijn veilig

Het diagnostisch filmfragment én het dossier worden, conform alle wettelijke regels, zwaar beveiligd en bewaard. 
Zonder toestemming kan niemand er bij.

Verzekeraars

Wij hebben momenteel (ook in 2024!) overeenkomsten met de volgende verzekeraars: